Zoznamy

Pernecké pozemkové občianske združenie (PPOZ) vedie podľa ods. 8.2 písm. e) stanov zoznam členov PPOZ, ktorý obsahuje aj údaje o podieloch členov na spoločnej nehnuteľnosti. Okrem toho PPOZ vedie podľa verejne prístupných údajov katastra nehnuteľnosti aj zoznam všetkých vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek, vrátane tzv. nezistených vlastníkov.

PPOZ nezverejňuje tieto zoznamy na svojom webovom sídle z dôvodu ochrany osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. PPOZ neposkytuje osobné údaje z týchto zoznamov tretím stranám pre komerčné alebo marketingové účely.

Verejne prístupné údaje o vlastníkoch spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek nájdete na www.katasterportal.skcica.vugk.sk, alebo môžete požiadať o tieto údaje PPOZ, a to:

 

a) písomnou žiadosťou, v ktorej uvediete:

– meno a priezvisko osoby, ktorej údaje žiadate;

– stručné zdôvodnenie, prečo žiadate o údaje;

– Vaše meno, priezvisko a presnú adresu bydliska;

– Vaše kontaktné telefónne číslo;

– mailovú adresu, alebo ak žiadate písomnú odpoveď, priložte známku v príslušnej hodnote;

 

b) mailom s rovnakými náležitosťami (samozrejme okrem známky).

 

Príklad žiadosti:

Podpísaný Jozef Novák, bytom v Perneku č. 999, žiadam o oznámenie podielu Ignáca Nováka na spoločnej nehnuteľnosti. Menovaný bol môj starý otec, ktorý zomrel v r. 1999. Odpoveď mi pošlite

mailom na adr.: jozo.novak@novakmail.sk.

Dátum                                                            Podpis, telefónne číslo

 

PPOZ oznámi údaje o vlastníkoch spoločnej nehnuteľnosti aj nečlenom PPOZ, ak o ne požiadajú.

PPOZ si vyhradzuje právo neoznámiť údaje, ak žiadosť bude neúplná alebo nedôveryhodná.

Zoznam parciel spoločnej nehnuteľnosti