Domov

Pernecké pozemkové občianske združenie Vás víta na svojom webovom sídle. Pernecké pozemkové občianske združenie (skrátene PPOZ) združuje predovšetkým drobných vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek, ale aj iné fyzické a právnické osoby, ktorým nie je ľahostajné nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou a jej podielmi a ako sa spoločná nehnuteľnosť obhospodaruje. PPOZ koná pri ochrane práv podľa zásad občianskej spoločnosti a podporuje zdravý lokálpatriotizmus Pernečanov. PPOZ spolupracuje s obcou Pernek.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PPOZ

Názov: Pernecké pozemkové občianske združenie

Sídlo: 900 53 Pernek 48 (v budove Obecného úradu Pernek)

Registrácia: MV SR dňa 9.12.2014 pod č. VVS/1-900/90-448 54

IČO: 41414385    DIČ: 2120065629    Č. účtu: 2800722916/8330

 

CIELE PPOZ PODĽA ODS. 3.1 STANOV

a) zvyšovanie právneho vedomia drobných vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti;

b) ochrana práv drobných vlastníkov pri nakladaní so spoločnou nehnuteľnosťou a jej obhospodarovaní;

c) uplatnenie reštitučných nárokov dedičov oprávnených osôb v konaniach podľa zákonov č. 229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z., ktoré sa týkajú pozemkov v katastrálnom území Pernek a ešte nie sú ukončené;

d) založenie pozemkového spoločenstva vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona

č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Úplné znenie stanov PPOZ je uverejnené v položke menu